This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys

Comisiynu

Gwybodaeth am sut mae comisiynu Shaw Trust yn creu cymunedau sy’n ffynnu

Ewch i'r adran Comisiynu Ni
Ein Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Rydym yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl a lles yn Swydd Gaint a Swydd Suffolk.

Rhagor o wybodaeth
Creu dyfodol mwy disglair i’r bobl a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu
Ewch i’r adran Gwasnaethau Cyflogi.
Sut i ddod o hyd inni

Dod o hyd i swyddfeydd Dewis Gwaith a Rhaglenni Gwaith, Mentrau Cymdeithasol a Siopau Elusennol

Defnyddiwch eich map chwilio
Mentrau Cymdeithasol

Cefnogwch eich cymuned a dod o hyd i'r Fenter Gymdeithasol agosaf a redir gan Shaw Trust

Gwybodaeth am Fentrau Cymdeithasol

Creu dyfodol gwell

Mae’r Ymddiriedolaeth yn elusen genedlaethol sy'n darparu cyfleoedd cyflogi, hyfforddiant datblygu sgiliau a gwasanaethau iechyd a lles ym Mhrydain. Rhedwn fentrau cymdeithasol, siopau adwerthu elusennol a gweithiwn gydag Ymddiriedolaeth Addysgol Shaw, sy'n rhedeg cadwyn o ysgolion academi amrywiol.

Ychwanegu gwerth

Fel elusen, rydym hefyd yn ychwanegu gwerth at bob gwasanaeth rydym yn ei ddarparu drwy fuddsoddi yn ôl mewn i brosiectau cymunedol fel ein mentrau cymdeithasol, y cynllun gwirfoddoli cenedlaethol a thrwy sefydlu Hybiau Cymunedol yn yr ardaloedd hynny yr ydym yn eu gwasanaethu.

Comisiynu ni

Gweithia’r Ymddiriedolaeth gyda nifer o gomisiynwyr i ddarparu gwasanaethau sy'n rhoi cymorth i gymunedau i'w helpu i ffynnu. Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i arloesedd, ac mae ganddi brofiad o ddylunio ac arfarnu cynlluniau peilot i brofi syniadau newydd a gwella'i darpariaeth o wasanaethau.
Mwy am Shaw Trust

Gwasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer nifer o adrannau’r llywodraeth, gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), Y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS), yn ogystal ag ar lefel gymunedol ar gyfer sawl awdurdod lleol.
Mwy am ein gwasanaethau
Ewch i'r Cyfryngau a Pholisi

Cymryd rhan

Gall unigolion a chwmnïau gefnogi Shaw Trust drwy Wirfoddoli, Codi Arian a Rhoi Rhoddion. Pa ffordd bynnag y penderfynwch gefnogi ein gwaith elusennol, mae eich cyfranogiad yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau ychwanegol sy'n helpu ein cleientiaid i gael dyfodol mwy disglair.
Sut i gymryd rhan

Gwasanaethau hygyrchedd

Mae Shaw Trust yn darparu gwasanaethau hygyrchedd i helpu sefydliadau i wella eu hygyrchedd. Rydym yn darparu: Archwilio hygyrchedd gwefannau, Hyfforddiant, Ymgynghoriaeth, Dylunio a datblygu gwefannau, Ymgynghoriaeth mynediad i adeiladau, Hyfforddiant ar gydraddoldeb anabledd.
Rhagor am wasanaethau hygyrchedd

Partneriaethau

Mae Shaw Trust yn darparu gwasanaethau fel prif ddarparwr, is-gontractwr a phartner cydfenter. Edrychwn am bartneriaid arloesol gyda hanes o berfformiad uchel sy’n gallu cyfrannu at gefnogi ein cleientiaid a bodloni gofynion contractau.
Dod yn bartner darparu gydag Shaw Trust

Gwasanaethau i gyflogwyr

Mae Shaw Trust yn elusen gofrestredig gyda chysylltiadau helaeth â’r gymuned leol. Mae hyn yn golygu y gallwn ni helpu’ch busnes i ddod o hyd i’r staff cywir, i arbed arian ac i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned – a hynny i gyd am ddim.
Gwasanaethau i gyflogwyr
Gwybodaeth am gomisiynu Shaw Trust