This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Am Shaw Trust / Pwrpas a Gwerthoedd

Pwrpas a Gwerthoedd

Pwrpas a Gwerthoedd Ymddiriedolaeth Shaw

Ein pwrpas a'n gwerthoedd

Wrth i Ymddiriedolaeth Shaw barhau i dyfu, yn dilyn caffael Prospects and Ixion, rydym wedi datblygu pwrpas a gwerthoedd newydd. Mae'r rhain yn gwasanaethu ein gwaith ac yn gwneud y gorau o'r effaith gymdeithasol rydym yn ei chyflwyno bob dydd.

Ein pwrpas​

Diben Shaw Trust yw helpu miliwn o bobl i drawsnewid eu bywydau bob blwyddyn.


Ein gwerthoedd

  • Rydym yn poeni am bobl​

Rydym yn cefnogi ein staff a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw i wireddu eu potensial a trawsnewid eu bywydau.
 

  • Rydym yn gwneud gwahaniaeth​

Gwneud effaith gadarnhaol barhaol ar y bobl yr ydym yn eu cefnogi yw'r rheswm pam ein bod yn bodoli. Rydym yn cyflawni perfformiad uchel ar draws ein gwasanaethau, gan helpu pobl i drawsnewid eu bywydau.
 

  • Rydym yn gynhwysol​

Rydym yn gwerthfawrogi syniadau, safbwyntiau a chryfderau pawb yr ydym yn gweithio gyda nhw ac yn eu cefnogi. Mae pawb yn wahanol ac mae pawb yn gyfartal.
 

  • Rydym yn gydweithredol​

Mae cydweithio yn fwy effeithiol ac effeithlon. Credwn, trwy gydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid, ein bod yn creu gwell gwasanaethau ac atebion.
 

  • Rydym yn onest​

Rydym yn ddilys, yn atebol ac yn dryloyw ym mhopeth a wnawn.
Mae Shaw Trust yn benderfynol o ddangos arweinyddiaeth gref wrth weithio gyda phobl i'w helpu i ddod o hyd i waith, cael cefnogaeth a gwella eu lles, gan drawsnewid eu bywydau yn y broses. Mae ein pwrpas a'n gwerthoedd yn cefnogi hyn trwy ysgogi ein staff tra'n dangos yn glir ein hymrwymiad i'n rhanddeiliaid.

Mae gennym galon elusennol a phennaeth masnachol, ac rydym yn cario ymlaen nodweddion gorau'r ddau. Fel elusen, gallwn ailfuddsoddi unrhyw warged a wnawn drwy ein gwaith yn ôl i ddatblygu a darparu cynnyrch. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn gallu darparu'r canlyniadau gorau posibl i'n cyfranogwyr tra'n aros ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau. Mae ein gwybodaeth fasnachol yn golygu ein bod yn deall pwysigrwydd darparu gwerth rhagorol am arian, bod yn gystadleuol ac o brofi ein heffaith. Mae ein profiad helaeth o weithio gyda sefydliadau partner a chomisiynwyr yn golygu ein bod mewn sefyllfa berffaith i ddiwallu eu hanghenion o safbwynt busnes.